POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE I ROLNICZE

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze (PDOiR) jest systemem doświadczalnym tworzonym na bazie utworzonego w 1999 roku porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Swym zakresem obejmuje nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb praktyki rolniczej.

PDOiR jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa).

PDOiR jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w UE, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym wynikający ze współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

PDOiR jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.
Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDOiR tworzone są w poszczególnych województwach "listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa" (LZO).

W ramach PDOiR powołano 21 osobowy Krajowy Zespół Koordynacyjny PDOiR jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Centralnego Ośrodka w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Na terenie każdego województwa funkcjonuje Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (WZ PDOiR). Zespoły zostały powołane przez partnerów ustawowych tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora Centralnego Ośrodka. Łącznie w zespołach pracuje prawie 400 osób zainteresowanych postepem odmianowym.

Za bezośrednią realizację PDOiR na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian.

Korzyści z realizacji PDOiR

efektywne wykorzystanie postepu biologicznego w rolnictwie,
systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian, zarówno w skali kraju, jak i różnych rejonów kraju a także zróżnicowanych warunkach uprawy,
ułatwienie rolnikom dokonywania trafnego wyboru do uprawy najwartościowszych odmian z KR i CCA, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.